Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Sitä toteutetaan avohuollon tukitoimena. Työskentely rakennetaan yksilöllisiä tavoitteita ja tarpeita palvellen. Tavoitteena on toiminnassa omaksuttujen elämänhallinnan- ja omantoiminnanohjauksen taitojen siirtyminen lapsen tai nuoren arkeen tukisuhteen aikana. Tukityössä eheytetään ja aktivoidaan lasta, nuorta ja perhettä sekä tehdään näkyväksi heidän olemassa olevia voimavarojaan erilaisten menetelmien kautta.

Ammatillisen tukihenkilötyön avulla

  • tarjotaan turvallinen ja luottamuksellinen aikuiskontakti
  • tuetaan koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa
  • vahvistetaan sosiaalisia taitoja
  • autetaan löytämään omia vahvuuksia ja voimavaroja
  • tuetaan vuorokausirytmin löytämiseen
  • harjoitellaan arjen asioiden hoitamista
  • tuetaan päihteettömyyttä ja rikoksista vapaata elämää
  • ohjataan vastaanottamaan muitakin tarjolla olevia ja tarpeellisia palveluja (lasten- ja nuorten psykiatria, terapiat tms.)

Tukihenkilötoiminta on määräaikaista ja sen kesto ja tavoitteet täsmennetään yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa. Toiminta käynnistyy tavallisesti yhteistapaamisella sosiaalityöntekijän, tukihenkilön ja lapsen/perheen kesken. Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tukien lapsen ikätasoista kehitysvaihetta. Tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan säännöllisesti palavereissa sosiaalityöntekijän ja lapsen/perheen kanssa. Toiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua. Keskimääräinen työskentelyaika on 6kk – 1 vuosi.