Hevosavusteinen tukityö

Kenelle: Sosiaalihuollon-, lastensuojelun- tai vammaispalvelun asiakkaat, perheneuvolan asiakkaat, päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaat. Asiakkaalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta hevosista.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT ® :

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hyvinvoinnin tukemisen ja sosiaalisen kasvun- sekä kuntoutuksen osallistava työskentelymuoto.  Sen tuloksellisuus pohjautuu prosessin omaisesti konkreettisiin asiakkaan arkeen liittyviin asioihin. Siinä hevosesta huolehtiminen, asiakkaan ja hevosen keskinäisen vuorovaikutuksen läsnäolo luovat pohjan harjoitella omaan hyvinvointiin liittyviä taitoja eri tehtävien kautta. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kautta syntyvät kokemukset ja osallisuuden tunne tukevat asiakkaan minäpystyvyyden sekä voimavarojen vahvistumista.  Prosessissa asiakas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa omia tavoitteitaan ja arvioimassa niiden onnistumista osana elämänhallinnan harjoitteluaan.

Hevosavusteinen tukityöskentely:
Hevosavusteinen tukityöskentely on ennaltaehkäisevää asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa, jonka tavoitteista sovitaan yhdessä. Hevosavusteisen tukityöskentelyn keskiössä on tarjota asiakkaalle mielekästä toimintaa yhdessä hevosen kanssa. Talliympäristö, hevonen kookkaana vuorovaikutuksellisena eläimenä sekä toiminnallisuus tarjoavat asiakkaalle kokemuksia ja oivalluksia, joita hän pystyy hyödyntämään omassa arjessaan. Työskentelyn keskiössä talliympäristössä ovat onnistumisen kokemukset, itsetunnon vahvistuminen ja voimavarojen lisääntyminen.