Välitunti Oy:n OTE-työskentely®

Välitunti Oy:n OTE-työskentely® on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on erityishaastetta koulunkäynnissä tai jotka ovat koulupudokkuuden uhan alla. Pääsääntöisesti työskentelyn piirissä olevat lapset ja nuoret ovat sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaina ja heillä on psykiatrian poliklinikan hoitokontakti tai he hyötyisivät siitä. OTE-työskentely® kokonaisuudessaan rakentuu yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti tarpeen mukaan.  Palvelumme tilaajana voi toimia lapsiperheiden sosiaalityö, koulutoimi, lasten tai nuorten psykiatrian poliklinikka, vammaispalvelu tai aikuissosiaalityö.

Välitunti Oy:n OTE-työskentely® on mahdollista tilata myös rajapinnat ylittävästi yli sektorirajojen. Tällöin työskentelyn kustannukset jakautuvat lapsen viranomaisverkoston sektorien kesken palvelun yhteistilauksena.

Lapsen perheessä OTE-työskentely® mahdollistaa:

  • Katkaistaan negatiivinen kierre,
  • Eheytetään lapsen minäkuvaa ja kohennetaan minä-pystyvyyden tunnetta erilaisin menetelmin,
  • Ohjataan lasta ja perhettä normaaliin arkeen,
  • Turvataan lapsen perusopetus ja
  • Harjoitellaan elämänhallinnan taitoja.

Kunnassa OTE-työskentely® mahdollistaa:

  • Tarjotaan palvelukentälle luotettava kumppani,
  • Kehitetään eri sektoreiden välistä yhteistyötä,
  • Ainutlaatuinen ja innovatiivinen palvelumuoto kuntalaisille, mikä vastaa soten vaatimuksiin ja
  • Säästetään kunnan varoja.

Välitunti Oy:n OTE-työskentely® perustuu tiiviiseen rajapinnat ylittävään verkostotyöhön, jonka avulla lapsi ja perhe saavat kokonaisvaltaisen tuen tilanteeseensa. Työskentelyssä olennaisena osana on motivoida lasta ja hänen perhettään heidän viranomaisverkostonsa tuen vastaanottamiseen. Tukityöskentelyn vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti työskentelyä varten kehitetyn sähköisen asiakaspalautejärjestelmän kautta.

OTE-työskentely® -mallin prosessi rakentuu asiakkaan työskentelyyn kiinnittymiseen, luottamukselliseen ja arvostavaan asiakassuhteeseen, jossa tavoitteet pilkotaan lapsen tai nuoren sen hetkisten kykyjen ja taitojen ympärille. Työntekijä toimii rinnalla kulkijana lapsen arjessa siten, että lapsella on mahdollisuus oppia, omaksua sekä etsiä uusia keinoja ja voimavaroja arjen tilanteisiin.

OTE-työskentely® tapahtuu lapsen ja perheen omassa elinpiirissä – kotona, koulussa ja vapaa-ajalla – siellä missä arkea eletään. Viranomaisverkoston työntekijät toimivat Välitunti Oy:n työntekijän ns. työpareina.

Keskimääräinen työskentelyaika lapsen ja perheen kanssa on 9kk – 1,5 vuotta. Tapauskohtainen tilannekokonaisuus määrittää työskentelyn intensiteetin ja työskentelyajan.